Earn Money Jobs   PSPCL LDC, Steno, JE Recruitment 2019   |   Punjab Gramin Dak Sevak 851 Vacancies   |   MRSPTU Teaching Vacancies July 2019   |   MRSPTU Non-Teaching Vacancies July 2019   |   PSPCL LDC Question Papers Download
Earn Money Jobs   PSPCL LDC Question Papers Download   |   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Banking Quiz

Q.1) RBI was established in

(A) 1935

(B) 1949

(C) 1939

(D) 1941

Q.2) RBI was nationalized in

(A) 1935

(B) 1949

(C) 1969

(D) 1941

Q.3) How many Deputy Governors are there in RBI board?

(A) 5

(B) 6

(C) 2

(D) 4

Q.4) What is the current Repo rate ?

(A) 7%

(B) 6.50%

(C) 6.25%

(D) 5.75%

Q.5) Reverse repo rate is always

(A) 1% greater than repo rate

(B) 1% lessthan repo rate

(C) equal to repo rate

(D) Greater than repo rate

Q.6) Who decides the bank rate?

(A) RBI

(B) Inividual bank

(C) BBB

(D) IMF

Q.7) What is the full form of CRR ?

(A) Cash Reverse ratio

(B) Cash Reserve ratio

(C) Cash repo ratio

(D) Current reserve ratio

Q.8) What is MSF?

(A) Monthly standing facility

(B) Monetary standing reserve

(C) Marginal standing function

(D) Marginal standing facility

Q.9) What is the full form of SLR?

(A) Statutory Liquidity Ratio

(B) Stationary Liquidity Reserve

(C) Stationary Latent Ratio

(D) Standing Liquidity Ratio

Q.10) What is the full form of CAR?

(A) Cash attending ratio

(B) Cash Adequacy ratio

(C) Capital Adequacy Ratio

(D) Current Adequacy ratio

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ