Earn Money Jobs   NIACL 685 Assistant Vacancies   |   Central University of Punjab Non-Teaching Post   |   Central University of Punjab Teaching Post   |   Bank of Baroda 600 PO Vacancies   |   IBPS RRB Recruitment 2018   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   NHM Interview/Typing Test Cancelled   |   PSSSB Clerk Typing Test Notice   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Days and Years

Q.21) World Human Rights Day is observed on

(A) Apr-08

(B) Dec-10

(C) Dec-07

(D) Sep-05

Q.22) World Literacy Day is observed on

(A) Sep-05

(B) Aug-06

(C) Sep-08

(D) Oct-24

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ