Earn Money Jobs   GNDU Non-Teaching Vacancies 2019   |   MRSPTU Teaching Vacancies July 2019   |   MRSPTU Non-Teaching Vacancies July 2019   |   NVS 2370 Vacancies July 2019   |   PSPCL 3500 Assistant Lineman Vacancies   |   Haryana 1100 Patwari Last Date 26 July   |   Punjab Police Intelligence Wing Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Haryana School Education Board Clerk, Teacher Vacancies 2019   |   PSPCL 5000 New Vacancies 2019   |   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Days and Years

Q.21) World Human Rights Day is observed on

(A) Apr-08

(B) Dec-10

(C) Dec-07

(D) Sep-05

Q.22) World Literacy Day is observed on

(A) Sep-05

(B) Aug-06

(C) Sep-08

(D) Oct-24

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ