Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers
Q.1)-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • 29
 • 30
 • 25
 • 39
Q.2)-ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਸਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • 18
 • 15
 • 10
 • 20
Q.3)-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸ਼ਾਲੀ ਭਾਸਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ।
 • ਮਾਝੀ
 • ਮਲਵਈ
 • ਪੁਆਧੀ
 • ਦੁਆਬੀ
Q.4)-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੌਠੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
 • ਆ, ਤ, ਡ, ਮ, ਗ
 • ਪ,ਫ,ਬ, ਭ, ਮ
 • ਭ,ਝ, ਅ, ਣ, ਅ
 • ਅ, ਘ, ਝ, ਆ, ਥ
Q.5)-ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਡੱਕਵੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
 • 23
 • 15
 • 22
 • 20
Q.6)-ਬਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ।
 • ਅੱਖਰ ਹੈ।
 • ਧੁਨੀ ਹੈ।
 • ਸਵਰ ਹੈ।
 • ਲਗਾਖਰ ਹੈ।
Q.7)-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਹੈ।
 • ਪੁਆਧੀ
 • ਮਲਵਈ
 • ਮਾਝੀ
 • ਦੁਆਬੀ
Q.8)-ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ।
 • ਕਰਤਾ, ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ
 • ਕਿਰਿਆ, ਕਰਤਾ, ਕਰਮ
 • ਕਰਮ, ਕਿਰਿਆ, ਕਰਤਾ
 • ਕਰਤਾ, ਕਿਰਿਆ, ਕਰਮ
Q.9)-ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਸ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੈ।
 • ਪੁਆਧੀ
 • ਮਲਵਈ
 • ਮਾਝੀ
 • ਦੁਆਬੀ
Q.10)-ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਆਉਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰਤਾ
 • ਕਰਮ
 • ਕਿਰਿਆ
 • ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ