Earn Money Jobs   RRB 35277 Vacancies March 2019   |   LIC AAO 590 Vacancies   |   NYKS Clerk, MYS Coordinator vacancies 2019   |   LIC AAO Syllabus & Study Notes   |   PAU Ludhiana Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Punjab GK Quiz

Q.441) Shivraj Patil is the ……… Governor of Punjab

(A) 29th

(B) 30th

(C) 33th

(D) 34th

Q.442) Which one is not the creation of Guru Nanak Dev ji

(A) Asa di war

(B) Bachitar Natak

(C) Jap

(D) Sidh Goshti

Q.443) Who founded Khadur Sahib

(A) Guru Nanak Singh

(B) Guru Angad dev Ji

(C) Guru Ramdas Ji

(D) Guru Hargobind singh Ji

Q.444) Who introduced Gurmukhi script modifying the old Punjabi script character

(A) Guru Angad Dev Ji

(B) Guru Nanak Singh

(C) Guru Gobind Singh Ji

(D) Guru Arjan Dev Ji

Q.445) Which one is not correct regarding Guru Amar Das ji

(A) He founded Kartarpur

(B) He established Manji System

(C) Introduced first Pangat than Sangat

(D) Added Anand Sahib into 5 Banis

Q.446) During whose time Akbar attended Guru ka langar

(A) Guru Nanak Singh

(B) Guru Angad dev Ji

(C) Guru ramdas Ji

(D) Guru Amardas Ji

Q.447) Which of the following incidents is not related to the sixth Guru

(A) Miri and Piri

(B) Akal Takhat in 1608

(C) Foundation of Kiratpur

(D) Bandi Chor Divas

Q.448) Who introduced the principle of Dasvand principle I.e tenth of an individual income payable for the Guru's langar

(A) Guru Ramdas Ji

(B) Guru Arjun Dev ji

(C) Guru Nanak Dev ji

(D) Guru Gobind Singh

Q.449) Who established an Ayurvedic Herbal Medicine Hospitial and a Research centre at Kirtpur Sahib

(A) Guru Angad Dev Ji

(B) Guru Har Rai Ji

(C) Guru Har Gobind ji

(D) Guru Har Krishan

Q.450) Where in Punjab is Shwetamber jain temple situated

(A) Zira

(B) Nakodar

(C) Abohar

(D) Mukatsar

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ