Earn Money Jobs   BSF Constable (Tradesman) 1763 Vacancies   |   BSF Sports Quota Vacancies   |   PPSC Senior Assistant Recruitment 2019   |   Punjab NHM 107 Computer Operator Vacancies   |   RPF 798 Constable Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Mauryan Empire

Q.31) Bindusara was the son of?

(A) Ashoka

(B) Akbar

(C) Chandragupta Maurya

(D) Shivaji

Q.32) Ghatotkacha (who ruled in the years 290-305 B.C.) was a king from which dyansty?

(A) Gupta Dynasty

(B) Kanva Dynasty

(C) Shunga Dynasty

(D) Maurya Dynasty

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ