Earn Money Jobs   Bank of Baroda 600 PO Vacancies   |   IBPS RRB Recruitment 2018   |   Punjab NHM Medical Staff Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers
Earn Money Jobs   NHM Interview/Typing Test Cancelled   |   PPSC Civil Service Exam Date Announced   |   PSSSB Clerk Typing Test Notice   |   Punjab Advocate General Clerk Exam Schedule   |   Punjab Advocate General clerk exam syllabus
Q.31) Bindusara was the son of?

(A) Ashoka

(B) Akbar

(C) Chandragupta Maurya

(D) Shivaji

Q.32) Ghatotkacha (who ruled in the years 290-305 B.C.) was a king from which dyansty?

(A) Gupta Dynasty

(B) Kanva Dynasty

(C) Shunga Dynasty

(D) Maurya Dynasty

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ