Earn Money Jobs   Bank of Baroda 600 PO Vacancies   |   IBPS RRB Recruitment 2018   |   Punjab NHM Medical Staff Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers
Earn Money Jobs   NHM Interview/Typing Test Cancelled   |   PPSC Civil Service Exam Date Announced   |   PSSSB Clerk Typing Test Notice   |   Punjab Advocate General Clerk Exam Schedule   |   Punjab Advocate General clerk exam syllabus
Q.21) Who among the following was ruler from The Kushan dynasty?

(A) Vikramaditya

(B) Danti Durga

(C) Khadphises

(D) Pushyamitra

Q.22) The ruler of Kharvela was the greatest ruler of which Chedi Dyanasty?

(A) Cholamandalam

(B) Kalinga

(C) Kannoj

(D) Purushpura

Q.23) Kalinga's ruler Kharavela gave his protection to-

(A) Hinduism

(B) Shaivism

(C) Buddhism

(D) Jainism

Q.24) Who was the founder of the Satvahana Empire?

(A) Kanha

(B) Simuka

(C) Hala

(D) Gautamiputra

Q.25) Who among the following was the court physician of Kanishka?

(A) Vasumitra

(B) Nagarjuna

(C) Charaka

(D) Patanjali

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ