Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Post Mauryan

Q.21) Who among the following was ruler from The Kushan dynasty?

(A) Vikramaditya

(B) Danti Durga

(C) Khadphises

(D) Pushyamitra

Q.22) The ruler of Kharvela was the greatest ruler of which Chedi Dyanasty?

(A) Cholamandalam

(B) Kalinga

(C) Kannoj

(D) Purushpura

Q.23) Kalinga's ruler Kharavela gave his protection to-

(A) Hinduism

(B) Shaivism

(C) Buddhism

(D) Jainism

Q.24) Who was the founder of the Satvahana Empire?

(A) Kanha

(B) Simuka

(C) Hala

(D) Gautamiputra

Q.25) Who among the following was the court physician of Kanishka?

(A) Vasumitra

(B) Nagarjuna

(C) Charaka

(D) Patanjali

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ