Earn Money Jobs   Bank of Baroda 600 PO Vacancies   |   IBPS RRB Recruitment 2018   |   Punjab NHM Medical Staff Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers
Earn Money Jobs   NHM Interview/Typing Test Cancelled   |   PPSC Civil Service Exam Date Announced   |   PSSSB Clerk Typing Test Notice   |   Punjab Advocate General Clerk Exam Schedule   |   Punjab Advocate General clerk exam syllabus
Q.21) You can select the text by

(A) Keyboard

(B) Mouse

(C) Both a and b

(D) None of these

Q.22) You Click at B to make the text

(A) Bold

(B) Color

(C) Italic

(D) Underline

Q.23) Word wrap is

(A) Automatic distance of a line

(B) A step to attach a Data

(C) A automatic placement of a word on the next line

(D) None of these

Q.24) Font is

(A) Type styles of a character

(B) Type styles of a file

(C) Type styles of a document

(D) None of these

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ