Earn Money Jobs   IBPS Clerk 7272 Vacancies 2018   |   Punjab NHM Computer Operator vacancies   |   Barnala IT Staff Recruitment   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

MS Word

Q.21) You can select the text by

(A) Keyboard

(B) Mouse

(C) Both a and b

(D) None of these

Q.22) You Click at B to make the text

(A) Bold

(B) Color

(C) Italic

(D) Underline

Q.23) Word wrap is

(A) Automatic distance of a line

(B) A step to attach a Data

(C) A automatic placement of a word on the next line

(D) None of these

Q.24) Font is

(A) Type styles of a character

(B) Type styles of a file

(C) Type styles of a document

(D) None of these

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ