Earn Money Jobs   RRB 35277 Vacancies March 2019   |   LIC AAO 590 Vacancies   |   NYKS Clerk, MYS Coordinator vacancies 2019   |   LIC AAO Syllabus & Study Notes   |   PAU Ludhiana Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

MS Access

Q.21) A field that uniquely identifies a record is called a

(A) Main field

(B) Header

(C) Key field

(D) None of these

Q.22) The navigation buttons enable you to

(A) Move from record to record in a table or form

(B) Move from page to page in report

(C) Move from object in a database window

(D) Both 'a' and 'b'

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ