Earn Money Jobs   BSF Constable (Tradesman) 1763 Vacancies   |   BSF Sports Quota Vacancies   |   PPSC Senior Assistant Recruitment 2019   |   Punjab NHM 107 Computer Operator Vacancies   |   RPF 798 Constable Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Rise of Magadha

Q.11) Which dynasty ruled over Magadha after Mauryan Dynasty

(A) Satavahan

(B) Shunga

(C) Nanda

(D) Kanva

Q.12) Nalanda Mahavira site is an

(A) Rajasthan

(B) Assam

(C) Bihar

(D) Gujarat

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ