Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Banking Quiz

Q.11) Where is the Headquarter of EXIM Bank of India?

(A) New delhi

(B) Kolkata

(C) Mumbai

(D) Chennai

Q.12) EXIM Bank of India was established in

(A) 1980

(B) 1982

(C) 1987

(D) 1984

Q.13) Where is the Headquarter of Securities and exchange board of India?

(A) Hyderabad

(B) Lucknow

(C) Mumbai

(D) Patna

Q.14) Securities and exchange board of India was established in

(A) 1990

(B) 1994

(C) 1988

(D) 1992

Q.15) Where is the headquarter of SIDBI?

(A) Mumbai

(B) Lucknow

(C) Chennai

(D) Kanpur

Q.16) SIDBI was established in

(A) 1985

(B) 1992

(C) 1991

(D) 1990

Q.17) Where is the headquarter of National Housing Bank?

(A) Mumbai

(B) chennai

(C) Hyderbad

(D) New Delhi

Q.18) National Housing Bank was established in

(A) 1980

(B) 1982

(C) 1988

(D) 1990

Q.19) Where is the headquarter of Industrial development Bank of India?

(A) Bengluru

(B) chennai

(C) Mumbai

(D) Kolkata

Q.20) Industrial development Bank of India was established in

(A) 1964

(B) 1981

(C) 1989

(D) 1969

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ