Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Sikhism

Q.1) Which was the birth place of Guru nanak

(A) Gurdaspur

(B) Amritsar

(C) Lahore

(D) Talwandi

Q.2) The sikh military sect the Khalsa was introduced by

(A) Har Rai

(B) Harkishan

(C) Gobind Singh

(D) Tegh Bahadur

Q.3) The sikh Guru who wrote "Zafar Nama" in Persian was

(A) Guru Har Rai

(B) Guru Har Krishan

(C) Guru Gobind Singh

(D) Guru Tegbahadur

Q.4) The Sikh Guru who wrote Guru nanak biography was

(A) Guru Angad Dev

(B) Guru Amardas

(C) Guru Ramdas

(D) Guru Arjun Dev

Q.5) The founder of the Independent Sikh State was

(A) Guru Nanak

(B) Guru Gobind Singh

(C) Dalip Singh

(D) Maharaja Ranjit Singh

Q.6) The Akaal Takht was built by

(A) Guru Ramdas

(B) Guru Teg Bahadur

(C) Guru Hargovind

(D) Guru nanak

Q.7) Who succeeded Guru Nanak.

(A) Guru Angad Dev

(B) Guru Ramdas

(C) Guru Arjun

(D) Guru Hargobind

Q.8) Which is the holy book of the Sikh religion?

(A) Bhagwad Gita

(B) Baani

(C) Gurumukhi

(D) Guru Granth Sahib

Q.9) Who among the following Sikh Gururs had laid the foundation of Amritsar.

(A) Guru Amar Das

(B) Guru Ramdas

(C) Guru Arjan Dev

(D) Guru Hargobind

Q.10) Khalsa Panth was created by Guru Gobind Singh is which year

(A) 1599

(B) 1707

(C) 1699

(D) 1657

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ