Earn Money Jobs   BSF Constable (Tradesman) 1763 Vacancies   |   BSF Sports Quota Vacancies   |   PPSC Senior Assistant Recruitment 2019   |   Punjab NHM 107 Computer Operator Vacancies   |   RPF 798 Constable Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus 2018   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Sikhism

Q.1) Which was the birth place of Guru nanak

(A) Gurdaspur

(B) Amritsar

(C) Lahore

(D) Talwandi

Q.2) The sikh military sect the Khalsa was introduced by

(A) Har Rai

(B) Harkishan

(C) Gobind Singh

(D) Tegh Bahadur

Q.3) The sikh Guru who wrote "Zafar Nama" in Persian was

(A) Guru Har Rai

(B) Guru Har Krishan

(C) Guru Gobind Singh

(D) Guru Tegbahadur

Q.4) The Sikh Guru who wrote Guru nanak biography was

(A) Guru Angad Dev

(B) Guru Amardas

(C) Guru Ramdas

(D) Guru Arjun Dev

Q.5) The founder of the Independent Sikh State was

(A) Guru Nanak

(B) Guru Gobind Singh

(C) Dalip Singh

(D) Maharaja Ranjit Singh

Q.6) The Akaal Takht was built by

(A) Guru Ramdas

(B) Guru Teg Bahadur

(C) Guru Hargovind

(D) Guru nanak

Q.7) Who succeeded Guru Nanak.

(A) Guru Angad Dev

(B) Guru Ramdas

(C) Guru Arjun

(D) Guru Hargobind

Q.8) Which is the holy book of the Sikh religion?

(A) Bhagwad Gita

(B) Baani

(C) Gurumukhi

(D) Guru Granth Sahib

Q.9) Who among the following Sikh Gururs had laid the foundation of Amritsar.

(A) Guru Amar Das

(B) Guru Ramdas

(C) Guru Arjan Dev

(D) Guru Hargobind

Q.10) Khalsa Panth was created by Guru Gobind Singh is which year

(A) 1599

(B) 1707

(C) 1699

(D) 1657

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ