Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Mughal Empire

Q.1) Who got construced 'Grand Trunk Road'

(A) Akbar

(B) Ashoka

(C) Shershah suri

(D) Samudra Gupta

Q.2) What do you mean by Mughal Zagir

(A) Providing rent free land

(B) Zamidar's property

(C) Giving officer a right to revenue

(D) Giving cash salary to Mansabdar

Q.3) The dead body of Babar by his own choice lies buried in-

(A) Agra

(B) Farghana

(C) Samarqand

(D) Kabul

Q.4) Where did Babar die

(A) Agra

(B) Kabul

(C) Lahore

(D) Delhi

Q.5) Humayun Nama was written by-

(A) Humayaun

(B) Akbar

(C) Abul Fazl

(D) Gulbadan Begum

Q.6) Babur was succeeded to the Mughal throne by-

(A) Sher Shah

(B) Humayun

(C) Babar

(D) Akbar

Q.7) Sher Shah defeated humayun and captue Gaur in the battle of-

(A) Ghaghra is 1529 A.D.

(B) Chausa in 1539 A.D.

(C) Panipat in 1526 A.D.

(D) Khanwa in 1527 A.D.

Q.8) In the battle of Panipat, Babar faced the armies of

(A) Jaichand

(B) Hemu

(C) Daulat Khan

(D) Ibrahim Lodi

Q.9) Babur was born in the year

(A) 1483

(B) 1583

(C) 1683

(D) 1783

Q.10) Humayun (1530-1540 AD) was the ruler which dynasty

(A) Nanda

(B) Mughal

(C) Maurya

(D) Haryanka

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ