Earn Money Jobs   IBPS PO Recruitment 2018-19   |   Kendriya Vidyalaya 8339+ Vacancies 2018-19   |   PPSC Patiala 105 Lecturer Vacancies   |   Punjab Govt Jobs 2018
Earn Money Jobs   PSEB Scholarship Scheme 2018 for 12th Passed   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Weekly रोजगार समाचार (Watch Now)   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Jainism and Buddhism

Q.1) To which Ganarajya Buddha belonged?

(A) Shibi

(B) Shakya

(C) Saurasena

(D) Shabara

Q.2) The first Trithankara of the Jains was:

(A) Arishtanemi

(B) Parshavanath

(C) Ajitanath

(D) Rishabha

Q.3) With Which of the following is the classic "Jivika Chintamani" in Tamil associated?

(A) Jainism

(B) Buddhism

(C) Hinduism

(D) Christianity

Q.4) Where did Lord Buddha breathe his last?

(A) Raajgir

(B) Bodh Gaya

(C) Sarnath

(D) Kushinagar

Q.5) Gandhara school of art came into existence in

(A) Hinayana sect

(B) Mahayana sect

(C) Vaishnava sect

(D) Shaiva sect

Q.6) What is 'Millind panho'?

(A) A Buddhist place

(B) One of the names of Buddha

(C) A Buddhist Specimen of Art

(D) Buddhist text

Q.7) Who according to the Budhists, is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha?

(A) Atreya

(B) Maitreya

(C) Nagarjuna

(D) Kalki

Q.8) Mahavira's first disciple was-

(A) Bhadrabahu

(B) Sthulabhadra

(C) Charvaka

(D) Jamali

Q.9) Which among the following 'MATH' is related with Buddhism?

(A) Dakhma

(B) Chaitya

(C) Khangah

(D) Angeri

Q.10) Vardhman Mahavira is also known as

(A) Jina

(B) Graet tacher

(C) Great preachr

(D) Jain

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ