Earn Money Jobs   GNDU Non-Teaching Vacancies 2019   |   MRSPTU Teaching Vacancies July 2019   |   MRSPTU Non-Teaching Vacancies July 2019   |   NVS 2370 Vacancies July 2019   |   PSPCL 3500 Assistant Lineman Vacancies   |   Haryana 1100 Patwari Last Date 26 July   |   Punjab Police Intelligence Wing Recruitment 2019
Earn Money Jobs   Haryana School Education Board Clerk, Teacher Vacancies 2019   |   PSPCL 5000 New Vacancies 2019   |   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Jainism and Buddhism

Q.1) To which Ganarajya Buddha belonged?

(A) Shibi

(B) Shakya

(C) Saurasena

(D) Shabara

Q.2) The first Trithankara of the Jains was:

(A) Arishtanemi

(B) Parshavanath

(C) Ajitanath

(D) Rishabha

Q.3) With Which of the following is the classic "Jivika Chintamani" in Tamil associated?

(A) Jainism

(B) Buddhism

(C) Hinduism

(D) Christianity

Q.4) Where did Lord Buddha breathe his last?

(A) Raajgir

(B) Bodh Gaya

(C) Sarnath

(D) Kushinagar

Q.5) Gandhara school of art came into existence in

(A) Hinayana sect

(B) Mahayana sect

(C) Vaishnava sect

(D) Shaiva sect

Q.6) What is 'Millind panho'?

(A) A Buddhist place

(B) One of the names of Buddha

(C) A Buddhist Specimen of Art

(D) Buddhist text

Q.7) Who according to the Budhists, is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha?

(A) Atreya

(B) Maitreya

(C) Nagarjuna

(D) Kalki

Q.8) Mahavira's first disciple was-

(A) Bhadrabahu

(B) Sthulabhadra

(C) Charvaka

(D) Jamali

Q.9) Which among the following 'MATH' is related with Buddhism?

(A) Dakhma

(B) Chaitya

(C) Khangah

(D) Angeri

Q.10) Vardhman Mahavira is also known as

(A) Jina

(B) Graet tacher

(C) Great preachr

(D) Jain

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ