Earn Money Jobs   IBPS Clerk Recruitment Sep 2020   |   Punjab Wakf Board Recruitment Sep 2020   |   Punjab Govt Jobs 2020   |   Punjabi Grammer Study Notes Download
Earn Money Jobs   Punjab Wakf Board Study Material Download   |   Punjab Patwari Accounts Notes (PDF)   |   Punjab Patwari Agriculture Notes (Complete Blast)   |   Punjab Patwari Agriculture Preparation Video (Watch Now)   |   Punjab Patwari Exam Syllabus   |   Punjab Govt Exams Previous Papers

Jainism and Buddhism

Q.1) To which Ganarajya Buddha belonged?

(A) Shibi

(B) Shakya

(C) Saurasena

(D) Shabara

Q.2) The first Trithankara of the Jains was:

(A) Arishtanemi

(B) Parshavanath

(C) Ajitanath

(D) Rishabha

Q.3) With Which of the following is the classic "Jivika Chintamani" in Tamil associated?

(A) Jainism

(B) Buddhism

(C) Hinduism

(D) Christianity

Q.4) Where did Lord Buddha breathe his last?

(A) Raajgir

(B) Bodh Gaya

(C) Sarnath

(D) Kushinagar

Q.5) Gandhara school of art came into existence in

(A) Hinayana sect

(B) Mahayana sect

(C) Vaishnava sect

(D) Shaiva sect

Q.6) What is 'Millind panho'?

(A) A Buddhist place

(B) One of the names of Buddha

(C) A Buddhist Specimen of Art

(D) Buddhist text

Q.7) Who according to the Budhists, is believed to be the next incarnation of Gautam Buddha?

(A) Atreya

(B) Maitreya

(C) Nagarjuna

(D) Kalki

Q.8) Mahavira's first disciple was-

(A) Bhadrabahu

(B) Sthulabhadra

(C) Charvaka

(D) Jamali

Q.9) Which among the following 'MATH' is related with Buddhism?

(A) Dakhma

(B) Chaitya

(C) Khangah

(D) Angeri

Q.10) Vardhman Mahavira is also known as

(A) Jina

(B) Graet tacher

(C) Great preachr

(D) Jain

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬਜ ਟੀਮ